SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI 
İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 
Adres: Abdurrahmangazi Mah. Emir Cad No:4 Kat 3 Sultanbeyli/İSTANBUL 
TEL: 0 216 398 64 08        FAKS: 0 216 398 56 63
T.C.
SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI
İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI
HİZMET STANDARTLARI SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
Gıda Üreten İşletmelerin Kayıt Belgesi Başvurusu
 1. Dilekçe ve Beyanname (Ek-4).
 2. Şeker üretimi veya şeker paketlemesi konusunda faaliyet gösterecek gıda işletmelerinin Şeker Kurumundan alacağı uygunluk yazısı.
 
15 iş günü
2
Alo Gıda 174 Hattı Şikâyeti
        Elektronik Başvuru
15 iş günü
3
Bimer Başvurusu
        Elektronik Başvuru
15 iş günü
4
İstatistiki Bilgi Talebi
        Başvuru Dilekçesi
15 iş günü
5
Depo, Perakende, Toplu Tüketim İşletmelerinin Kayıt Başvurusu
 
 1. Dilekçe ve Beyanname (Ek-4).
 
 
15 iş günü
6
ÇKS Belgesi Başvurusu
 1. T.C. Kimlik No’lu kimlik aslı ve fotokopisi.
 2. Çiftçi Kayıt Formu (a,b,c formları İlçe Müdürlüğümüzden alınacaktır).
 3. Çiftçi Belgesi (Ziraat Odasından alınan).
 4. Tapu bilgilerinin Tapu Müdürlüğünden alınmış onaylı bilgisayar dökümü.
 5. Döner sermaye makbuzu.
3 iş günü
7
ÇKS Kaydı Güncellemesi
 1. Başvuru dilekçesi.
 2. Tanzim edilip onaylanmış “c” formu.
 3. Varsa kira, Muvafakatname-1 ve Muvafakatname-2 gibi özel evraklar.
 4. Döner sermaye makbuzu.
 5. Güncel tapu sicil kaydı.
5 iş günü
8
Yem Satış ve Depolama Ruhsatı
 1. Başvuru dilekçesi.
 2. Ticaret Sicil Gazetesi aslı ya da noter onaylı sureti (şirketler için).
 3. İmza sirküleri.
 4. Vergi levhası fotokopisi.
 5. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Şahıs için).
 6. İkametgâh belgesi aslı (Şahıs için).
 7. Yer kira ise kira sözleşmesi fotokopisi.
30 iş günü *
 
 
9
Tohumluk Bayii Belgesi
 1. Başvuru dilekçesi.
 2. Ziraat mühendisine ait diploma aslı veya onaylı örneği.
 3. Firma sahibi ziraat teknikeri ise (Tohumluk konusunda ders aldığını belgeleyebilen) sahip olduğu diploma aslı veya onaylı örneği.
 4. Bayilik yerinin ve/veya deponun açık adresi.
 5. Vergi levhasının aslı veya İl Müdürlüğünce onaylı örneği.
 6. Başvuru sahibi tarafından düzenlenecek yıllık kapasite beyanı.
1 iş günü *
10
Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı İzin Belgesi
 1. Dilekçe.
 2. Diploma veya mezuniyet belgesi onaylı sureti.
 3. Sınav sonuç belgesi.
 4. Bayilik veya toptancılık yapılacak yerin veya deponun açık adresi.
 5. Nüfus cüzdanı sureti.
 6. İki adet vesikalık fotoğraf.
 7. Kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel kuruluşlarda zirai mücadele hizmetlerinde en az üç yıl çalışmış ziraat mühendislerinin (Bitki koruma bölümü mezunları hariç) hizmet süresini gösterir belge.
1 iş günü *
11
Sertifikalı Tohum Kullanım
Desteklemesi
 1. Başvuru dilekçesi.
 2. Destek Talep Formu.
 3. Tohumluk faturası.
 4. Tohuma ait sertifika belgeleri.
 5. Döner sermaye makbuzu.
1 iş günü *
12
Sertifikalı Fidan Desteklemesi
 1. Başvuru dilekçesi.
 2. Destek Talep Formu.
 3. Fidan faturası.
 4. Fidana ait sertifika belgeleri.
 5. Döner sermaye makbuzu.
1 iş günü *
 
13
Canlı Hayvan Sevkleri İçin Düzenlenen Yurt İçi Veteriner Sağlık Raporu
 1. Kimlik bilgilerini içeren ve sahibini gösteren kimlik kartı (Pasaport).
 1. İlçe içi hayvan nakillerinde yetki sınırı dahilinde muhtar yada belediye veteriner hekimi tarafından onaylanan pasaport ile hayvan nakli yapılabilir.
 2. İller veya ilçeler arasında onaylanan hayvan pasaportuna istinaden Veteriner Sağlık Raporu düzenlenir.
 1. Hayvanların kulak küpeli olması (Altı aylıktan büyük hayvanlar küpeli olmalıdır. Küpeli olmayan hayvanların sevki yapılmaz) gereklidir.
 2. Nakil öncesinde tüm hayvanların Şap aşılarının tam olması ve ayrıca dişi hayvanların Brusella aşılarının tam olması gerekir.
1 saat
14
Hayvan Maddeleri İçin Düzenlenen Yurt İçi Veteriner Sağlık Raporu
 1. Kesim Raporu.
 1. İlçe içi nakillerde resmi veteriner hekim veya yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından düzenlenen Kesim Raporu.
 2. İller ve ilçeler arasında yetkilendirilmiş veya resmi veteriner hekim tarafından düzenlenen Veteriner Sağlık Raporu.
 1. Nakil Beyannamesi.
1 saat
15
Arıcılık Desteklemesi
 1. Dilekçe.
 2. Arıcı kayıtlı olduğu il/ilçe dışında müracaat ediyor ise Arı Konaklama Belgesi ve Yurt içi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu.
30 dakika *
16
Gezginci Arıcılar İçin Konaklama Yeri Tespiti
 1. Yurt içi Veteriner Sağlık Raporu.
 2. Konaklama Belgesi (Ek-1).
 3. İşletme Tescil Belgesi (Bal üretici ruhsatı).
 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3 iş günü *
17
Arıcı Kaydı
 1. Koloni (Arı) sayısı ve arıların bulunduğu yerin açık adresini gösterir dilekçe.
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
30 dakika *
18
Arıcılıkla İlgili Şikayetler
 1. Başvuru dilekçesi.                                                                                                
5 iş günü *
   
*Başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi halinde, tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibince tamamlanması için verilen süre hariç tutulur.                                
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.