Abdurrahmangazi Mah Emir Cad No:4 Kat 2 Sultanbeyli-İSTANBUL
Tel: 0216 398 10 77 - 0216 398 10 78
 
Fax: 0216 398 10 05
E-Posta :tsm@sultanbeylitsm.gov.tr
 
SULTANBEYLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
       
TEDAVİ KURUMLARI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO HİZMETİN ADI  BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER  HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 Özel Hastane Açılış İşlemleri  1-Başvuru dilekçesi, 3 gün
2-Bakanlık tarafından verilmiş ön izin belgesi,
3-Binanın projesini hazırlayan mimar, imar ile ilgili mevzuata göre belediye veya valilik tarafından onaylanmış tam takım mimari proje içinde;1/500 ve 1/200 ölçekli vaziyet planı, 1/100 veya 1/50 ölçekli tüm kat planları, bir tanesi ameliyathaneden geçen en az iki kesit ve tüm cephelerin yer aldığı üç takım mimari proje,
4-Yapı kullanma izin belgesi,
5-Yangın raporu,
6-Şirket tarafından açılacak ise ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter onaylı örneği, vakıf tarafından açılacak ise vakıf senedinin bir örneği,
7-Ruhsat harcını tahsil edildiğine dair vergi dairesi alındısı,
8-Depreme dayanıklılık raporu,
9-Ambulans ruhsatının veya hizmet sözleşmesinin noter tasdikli örneği,
10-Çamaşırhane ve mutfak hizmetlerinin dışarıdan satın alınması halinde sözleşme örneği ve hizmet veren şirkete ait ticaret sicil odası faaliyet belgesi, hastanede diyetisyen bulunmuyor ise mutfak hizmetleri için şirket diyetisyeninin sözleşme ve diplomasının örneği,
11-Ek-3' e göre bulunması zorunlu tıbbi araç ve gereçlerin onaylanmış envanteri,
12-Ek-4'e göre bulundurulması zorunlu ilaçların onaylanmış listesi,
13-Ek-5'e göre acil ünitesinde bulunması zorunlu ilaçların onaylanmış listesi,
14-Ek-6' ya göre acil ünitesinde bulunması zorunlu araç ve gereçlerin onaylanmış listesi,
15-İlgili dal uzmanlarının raporu 
2 Özel Hastane Mesul Müdür ve Mesul Müdür Yardımcısı Başlayışı İşlemleri  1-Dilekçe 3 gün
2-Noter tasdikli mesul müdürlük veya mesul müdür yardımcılığı sözleşmesi,
3-Türkiye'de en az beş yıl tabiplik yaptığını gösteren belge,
4-Nüfus cüzdan örneği,
5-Diploması ile varsa uzmanlık belgesinin noter tasdikli birer örneği,
6-2 adet vesikalık fotoğraf,
7-Adli sicil kaydı,
8-Tabip odası kayıt belgesi, 
9-İkametgah belgesi
3 Özel Hastane Mesul Müdür Ayrılış İşlemleri 1-Dilekçe                                                          4-Faaliyet izin belgesi aslı  3 gün
2-Mesul müdürlük belgesi aslı                            5-İhbarname
3-Personel çalışma belgesi aslı
4 Özel Hastane Mesul Müdür
Yardımcısı Ayrılış İşlemleri
1-Dilekçe 3 gün
2-Mesul müdürlük belgesi aslı
3-Personel çalışma belgesi aslı
4-İhbarname
5 Özel Hastane Doktor Başlayış İşlemleri 1-Dilekçe                                                               8-İkametgah senedi   3 gün
2-Matbu dilekçe                                                     9-Oda kayıt belgesi
3-Diploma                                                             10-Sözleşme
4-Uzmanlık belgesi                                                11-Ek sözleşme 
5-Sağlık mensupları fişi                                          12-İmza beyanı
6-İhbarname                                                          13-Personel çalışma belgesi aslı  
7-Nüfus cüzdan örneği
6 Özel Hastane Sağlık Personeli
Başlayış İşlemleri
1-Dilekçe                                                               6-Nüfus cüzdan örneği 3 gün
2-Matbu dilekçe                                                     7-İkametgah senedi
3-Diploma                                                              8-Sözleşme
4-Sağlık mensupları fişi                                           9-Ek sözleşme
5-İhbarname                                                         10-İmza beyanı
7 Özel Hastane Doktor Ayrılış İşlemleri 1-Dilekçe                                                              3-İhbarname 3 gün
2-Personel çalışma belgesi aslı
8 Özel Hastane Sağlık Personeli
Ayrılış İşlemleri 
1-Dilekçe 3 gün
2-İhbarname
9 Özel Hastane Branş İlavesi İşlemleri 1-Dilekçe                                                               4-Proje 3 gün
2-Uzman hekimle yapılmış sözleşme                       5-Faaliyet izin belgesi aslı  
3-Tıbbi araç gereç listesi                                         6-Banka dekontu
10 Özel Hastane Adres Değişikliği İşlemleri 1-Dilekçe                                                               5-Ruhsat aslı 3 gün
2-İlgili belediyenin yazısı                                         6-Mesul müdürlük belgesi aslı,
3-Banka dekontu                                                    7-Mesul müdür yardımcı belgesi aslı
4-Faaliyet izin belgesi aslı
11 Özel Hastane İsim Değişikliği İşlemleri  1-Dilekçe                                                              5-Ruhsat aslı      3 gün
2-Ticaret sicil gazetesi                                           6-Mesul müdürlük belgesi aslı 
3-Banka dekontu                                                   7-Mesul müdür yardımcı belgesi aslı
4-Faaliyet izin belgesi aslı 
12 Özel Hastane Yatak Sayısı Arttırma,
Azaltma, Yerleşim Değişikliği İşlemleri
1-Dilekçe                                                             3-Faaliyet izin belgesi aslı  3 gün
2-Proje                                                                4-Banka dekontu
 
13 Özel Tıp Merkezi Başvuru İşlemleri 1-Başvuru dilekçesi 3 gün
2-Ön izin belgesi 
3-Ön izne esas mimari proje
4-Yapı kullanma izin belgesi
5-Yangın raporu,
6-Depreme dayanıklılık raporu
7-Şirket tarafından açılacak ise ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği, şirket ortaklarına ait diploma ve varsa uzmanlık belgelerinin müdürlükçe onaylı örnekleri, gerçek kişi/kişiler tarafından açılacak ise diploma ve varsa uzmanlık belgelerinin müdürlükçe tasdikli örnekleri
8-Laboratuar ve radyoloji hizmetlerinin gerek tıp merkezi bünyesinde gerekse hizmet satın alma yoluyla nasıl yürütüleceğine dair belgeler 
9-Ambulans ruhsatının veya hizmet sözleşmesinin  noter tasdikli örneği,
10-Cerrahi müdahale birimi varsa yoğun  bakım sözleşmesi
11-Sağlık personeli dışı personel listesi ve mesul müdür onaylı nüfus cüzdan suretleri 
12-Zorunlu tıbbi donanımın ve ilaçların isim sayı
olarak belirtildiği liste
13-Çamaşırhane ve mutfak hizmetlerinin dışarıdan satın alınması halinde sözleşmeler
14-Tıbbi atık sözleşmesi
15-Sadece nöbet hizmeti sunacak olan tabip veya tabiplerin diplomaları varsa uzmanlık belgeleri ve nöbet hizmeti ile ilgili sözleşme/sözleşmeler 
14 Özel Poliklinik Başvuru İşlemleri 1-Başvuru dilekçesi 3 gün
2-Yapı kullanma izin belgesi
3-Depreme dayanıklılık raporu
4-Otopark yeri ayrıldığına dair belediyeden  alınan yazı
5-Şirket ortaklarını gösterir ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği, şirket ortaklarına ait diploma ve varsa uzmanlık belgelerinin müdürlükçe onaylı örnekleri,gerçek kişi/kişiler tarafından açılacak ise diploma ve varsa uzmanlık belgelerinin müdürlükçe tasdikli örnekleri
6-Laboratuar ve radyoloji hizmetlerinin gerek tıp merkezi bünyesinde gerekse hizmet satın alma yoluyla nasıl yürütüleceğine dair belgeler 
7-Ambulans ruhsatının veya hizmet sözleşmesinin noter tasdikli örneği veya 112'den alınan yazı 
8-Sağlık personeli dışı personel listesi ve mesul müdür onaylı nüfus cüzdan suretleri 
9-Zorunlu tıbbi donanımın ve ilaçların isim sayı olarak  belirtildiği liste
10-Tıbbi atık sözleşmesi
11-Sadece nöbet hizmeti sunacak olan tabip veya tabiplerin diplomaları varsa uzmanlık belgeleri ve nöbet hizmeti ile ilgili sözleşme/sözleşmeler 
12-Sağlık personeli dışı personel listesi ve mesul müdür onaylı nüfus cüzdan suretleri 
15 Özel Tıp Merkezi-Poliklinik Mesul Müdür
Başlayış İşlemleri 
1-Dilekçe 3 gün
2-Matbu dilekçe
3-Diploması ile varsa uzmanlık belgesinin noter  tasdikli birer örneği,
4-Sağlık mensupları fişi
5-İhbarname
6-Nüfus cüzdanı örneği
7-İkametgah senedi
8-Oda kayıt belgesi
9-4 adet fotoğraf
10-Savcılık belgesi
10-Mesul müdürlük sözleşmesi
11-Ek sözleşme
12-İmza beyanı
16 Özel Tıp Merkezi-Poliklinik Doktor
Başlayış İşlemleri 
1-Dilekçe                                                                          7-İkametgah Senedi 3 gün
2-Matbu dilekçe                                                                8-Oda kayıt belgesi
3-Diploma ile varsa uzmanlık belgesinin noter                      
tasdikli birer örneği,                                                           9-Ek sözleşme
4-Sağlık mensupları fişi                                                     10-İmza beyanı  
5-İhbarname                                                                     11-2 Fotoğraf
6-Nüfus cüzdan örneği
17 Özel Tıp Merkezi-Poliklinik Sağlık
Personeli Başlayış İşlemleri
1-Dilekçe                                                                        3 gün
2-Mesul müdür beyanı                                                     7-Nüfus cüzdanı örneği
3-Matbu dilekçe                                                              8-İkametgah senedi
4-Diploma                                                                      9-Ek sözleşme
5-Sağlık mensupları fişi                                                  10-İmza beyanı
6-İhbarname                                                                  11-2 Fotoğraf
18 Özel Tıp Merkezi -Poliklinik Mesul
Müdür Ayrılış İşlemleri 
1-Dilekçe                                                                       3-Personel çalışma belgesi aslı 3 gün
2-Mesul müdürlük belgesi aslı                                          4-İhbarname
19 Özel Tıp Merkezi -Poliklinik Sağlık
Personeli  Ayrılış İşlemleri 
1-Dilekçe 3 gün
2-Personel çalışma belgesi aslı
3-İhbarname
20 Özel Tıp Merkezi -Poliklinik Branş
İlavesi ve Düşürülmesi İşlemleri 
1-Dilekçe                                                                      4-Ek mahal raporu     3 gün
2-Uygunluk belgesi aslı                                                  5-Kroki     
3-Malzeme listesi    
21 Özel Tıp Merkezi -Poliklinik Mahal
Değişikliği İşlemleri 
1-Dilekçe      3 gün
2-Ek mahal raporu    
3-Kroki     
22 Özel Tıp Merkezi -Poliklinik Kapı
Numarası Değişikliği İşlemleri 
1-Dilekçe 3 gün
2-İlgili belediyenin yazısı
3-Uygunluk belgesi aslı
23 Özel Tıp Merkezi -Poliklinik Şirket
Ortağı Değişikliği İşlemleri 
1-Dilekçe                                                               4-Ticaret sicil gazetesi aslı 3 gün
2-Uygunluk belgesi aslı                                          5-Yeni şirket ortağı/ortaklarına ait diploma örnekleri 
3-Karar örneği      
24 Özel Tıp Merkezi -Poliklinik
Kapanış İşlemleri 
1-Dilekçe 3 gün
2-Uygunluk belgesi aslı
3-Mesul müdürlük belgesi aslı
4-Tüm sağlık personeline ait personel çalışma belgesi asılları
5-Tüm personele ait ihbarnameler  
6-Kapanış tutanağı
25 Özel Tıp Merkezi Cerrahi Müdahale
Uygulama Birim Sorumlusu Başlayış İşlemleri 
1-Dilekçe                                                               3 gün
2-Mesul müdür beyanı                                           11-Ek Sözleşme  
3-Matbu Dilekçe                                                   12-İmza Beyanı   
4-Diploma                                                            13-Fotoğraf 
5-Uzmanlık Belgesi                                               14-Şartların Devam Ettiğine Dair Dilekçe  
6-Sağlık Mensupları Fişi                                        15-Personel Listesi       
7-İhbarname                                                         16-Ameliyat Branş Listesi   
8-Nüfus cüzdan sureti                                           17-Ameliyat Listesi   
9-İkametgah Senedi                                              18-Ameliyat Branş Listesi 
10-Oda Kayıt Belgesi                                            19-Hekimlere ait dilekçeler
26 Muayenehane Açılış İşlemleri  1-Dilekçe                                                              8-Kira kontratı 3 gün
2-Diploma                                                             9-Vergi Levhası
3-Uzmanlık Belgesi                                              10-Resmi vazifesi varsa part time bielgesi
4-Nüfus cüzdanı örneği                                         11-Oda kayıt belgesi
5-İkametgah Senedi                                             12-Tıbbi malzeme ve araç gereç listesi
6-Sağlık Mensupları Fişi                                       13-Kroki
7-İhbarname     
27 Muayenehane Kapanış İşlemleri  Dilekçe  3 gün
İhbarname
Kapanış Tutanağı
28 Optik Açılış İşlemleri 1-Açılış dilekçesi                                               9-Kroki 3 gün
2-Diploma                                                        10-Alet ve malzeme listesi
3-Nüfus cüzdanı sureti                                      11-Yangın raporu
4-Sahibi şirket ise ticaret sicil gazetesi              12-Mahal raporu
5-Hizmet sözleşmesi                                        13-Kira kontratı
6-Fotoğraf                                                        14-Vergi levhası
7-İkametgah senedi                                          15-Sahip veya sahiplerinin doktor olmadıklarına dair beyan
8-Sağlık raporu                                                 16-Tabela fotoğrafı
29 Optik Mesul Müdür Değişikliği İşlemleri 1-Dilekçe                                                        7-Alet ve malzeme listesi 3 gün
2-Ruhsatname Örneği                                      8-Hizmet sözleşmesi
3-Nüfus cüzdanı sureti                                     9-Mahal raporu
4-İkametgah Senedi                                        10-Optisyenlik müessesesi ruhsatnamesi aslı 
5-Fotoğraf                                                      11-Personel çalışma belgesi aslı
6-Sağlık raporu
30 Optik Devir ve Sahip  Değişikliği İşlemleri 1-Devir Sözleşmesi 3 gün
2-Kira kontratı
3-Vergi levhası
4-Hizmet sözleşmesi
5-Şirket ise ticaret sicil gazetesi şahıs ise nüfus  cüzdan örneği
6-Doktor olmadığına dair beyan
7-Yangına karşı alınan tedbirlerin halen korunduğuna dair beyanname
8-Optisyenlik müessesesi ruhsatnamesi aslı 
9-Personel çalışma belgesi aslı
31 Optik Adres  Değişikliği İşlemleri 1-Mahal raporu                                                 5-Kroki        3 gün
2-Yangın raporu                                                6-Optisyenlik müessesesi ruhsatnamesi aslı 
3-Vergi levhası veya ticaret sicil gazetesi            7-Personel çalışma belgesi aslı
4-Vergi levhası veya ticaret sicil gazetesi       
32 Optik Kapanış İşlemleri 1-Dilekçe                                                                 3-Personel çalışma belgesi aslı 3 gün
2-Optisyenlik müessesesi ruhsatnamesi aslı               4-Kapanış tutanağı
33 Sağlık Kabini Açılış İşlemleri 1-Açılış dilekçesi                                                10-Verilecek hizmet listesi 3 gün
2-Diploma                                                           11-Kroki
3-Soyadı farklılığı var ise belge                              12-Mahal raporu
4-Nüfus cüzdanı sureti                                         13-Kira kontratı
5-İkametgah Senedi                                            14-Vergi levhası 
6-Sağlık Mensupları Fişi                                      15-Tıbbi atık sözleşmesi 
7-İhbarname                                                       16-Kamu görevi varsa part time belgesi
8-Tıbbi malzeme listesi                                        17-Fotoğraf
9-İlaç listesi
34 Sağlık Kabini Kapanış İşlemleri 1-Dilekçe                                                             3-İhbarname   3 gün
2-Çalışma Uygunluk Belgesi Aslı                            4-Tutanak   
 
35 Laboratuvar Açılış İşlemleri  1-Dilekçe                                                            16-Cihaz lisans belgesi 3 gün
2-1/A Dilekçe                                                      17-Ruhsat harç makbuzu(Laboratuar İçin) 
3-Ek 2 Dilekçe                                                     18-Ruhsat harç makbuzu(Personel İçin) 
4-Sağlık Mensupları Fişi                                         19-Taahhütname Ek 7 
5-İhbarname                                                          20-Taahhütname Ek 8     
6-Diploma örneği                                                   21-Evlilik cüzdanı örneği   
7-Uzmanlık belgesi örneği                                      22-Kroki   
8-Nüfus cüzdan örneği                                           23-Mahal raporu    
9-Fotoğraf                                                             24-Ticaret sicil gazetesi örneği 
10-İkametgah belgesi                                             25-Şirket ortaklarına ait imza sirküleri
11-Oda Kayıt Belgesi                                             26-Ticaret sicil memurluğu yazısı
12-Bildirim formu                                                   27-Hazirun cetveli   
13-Kimyasal madde listesi                                     28-Şirket ortağı diploma örnekleri
14-Araç gereç listesi                                              29-Kira sözleşmesi 
15-Tahlil listesi                                                      30-Vergi levhası 
36 Laboratuvar Cihaz İlavesi İşlemleri  1-Dilekçe                                                              5-Kroki      3 gün
2-Mesul müdür dilekçesi                                        6-Mahal raporu
3-Bildirim formu                                                     7-Ruhsat fotokopisi  
4-Cihaz lisans belgesi
37 Laboratuvar Sağlık Personeli
Başlayış İşlemleri 
1-Dilekçe                                                            6-Nüfus Cüzdanı Örneği 3 gün
2-Matbu dilekçe                                                  7-İkametgah senedi
3-Diploma                                                           8-Ek Sözleşme
4-Sağlık mensupları fişi                                        9-İmza Beyanı
5-İhbarname
38 Laboratuvar Sağlık Personeli Ayrılış İşlemleri  1-Dilekçe 3 gün
2-İhbarname
39 Laboratuvar Kapanış İşlemleri  1-Dilekçe                                                            3-İhbarname 3 gün
2-Ruhsat aslı                                                      4-Kapanış tutanağı
40 Diyaliz Merkezi Açılış -Cihaz Arttırma ve
Azaltma İşlemleri 
1-Dilekçe 3 gün
2-Yapı kullanma izin belgesi
3-Tıbbi atık sözleşmesi
4-Yangın raporu
5-Proje
6-Sahibi şahıs ise nüfus cüzdanının noter tasdikli örneği , vakıf ise vakıf senedinin noter tasdikli örneği, şirket ise şirket ana sözleşmesinin noter tasdikli örneği veya kuruluşu gösteren mahkeme kararı örneği 
7-Araç gereç listesi
8-Tüm personeli gösterir liste 
9-Su sistem raporu 
10-Su analiz raporu 
11-Diyaliz cihazlarının marka, imal tarihi, imal edildiği ülkeyi gösterir liste 
12-Diyaliz cihazlarının fatura örnekleri 
13-Jeneratörün KWA sını ve markasını  belirten fatura örneği
14-İl Sağlık Müdürlüğü teknik raporu 
41 Diyaliz Merkezinde Çalışacak Doktor ve
Sağlık Personeli Başlayış İşlemleri 
1-Dilekçe 3 gün
2-Diploma
3-Tam gün sözleşmesi
4-Sertifika
5-Nüfus cüzdan örneği 
6-İkametgah senedi
7-Sağlık mensupları fişi
8-İhbarname
9-Fotoğraf     
10-İl Sağlık Müdürlüğünden kamuda çalışmayanlar için kaydını olup olmadığına dair belge 
11-Oda Kayıt Belgesi    
12-SSK İl Müdürlüğünden kamuda çalışmayanlar için yazı 
13-Emekli Sandığı İl Müdürlüğünden kamuda çalışmayanlar için kaydının olup olmadığına dair belge   
14-Sağlık raporu 
42 Diyaliz Merkezi Personel Ayrılış İşlemleri  1-Dilekçe 3 gün
2-Diyaliz merkezinin yazısı
3-İhbarname
43 ÜYTE Merkezlerinin Açılış İşlemleri  1-Dilekçe                                  6-Tıbbi atık imha sözleşmesi 3 gün
2-Kroki                                     7-Ambulans ruhsatının veya hizmet sözleşmesinin  noter tasdikli örneği
3-Araç gereç listesi                    8-Yapı kullanma izin belgesi
4-Yangın raporu                         9-Ticaret sicil gazetesi örneği
5-Tıbbi atık toplama sözleşmesi  10-Gerekli personel listesi
44 ÜYTE Merkezinde Çalışacak Sağlık
Personeli Başlayış İşlemleri 
1-Dilekçe                                                        5-İkametgah Senedi 3 gün
2-Diploma                                                       6-Sağlık mensupları fişi
3-Uzmanlık belgesi örneği                                7-İhbarname
4-Nüfus cüzdan örneği                                     8-Sabıka kaydı 
45 ÜYTE Merkezinde Personel Ayrılış İşlemleri  1-Dilekçe 3 gün
2-İhbarname
46 Güzellik Merkezlerinde Mesul Müdür
Değişikliği İşlemleri
1-Dilekçe                                                       8-Oda kayıt belgesi 3 gün
2-Diploma                                                      9-Sağlık raporu
3-Varsa uzmanlık belgesi                                10-Sabıka kaydı
4-Sağlık Mensupları Fişi                                 11-Tahlil sonuç listesi
5-İhbarname                                                  12-Fotoğraf 2 
6-Nüfus Cüzdanı Örneği                                  13-Mesul müdürlük sözleşmesi
7-İkametgah senedi                                        14-Uygunluk belgesinin aslı
47 Güzellik Merkezlerinde Mesul Müdür
Ayrılış İşlemleri
1-Dilekçe                                                       3-Mesul müdürlük belgesi aslı 3 gün
2-Personel çalışma belgesi aslı                        4-İhbarname
48 Güzellik Merkezlerinde Doktor
Başlayış İşlemleri 
1-Dilekçe                                                    7-İkametgah senedi 3 gün
2-Mesul Müdür Beyanı                                 8-Oda kayıt belgesi 
3-Diploma varsa uzmanlık belgesi                  9-Sağlık raporu
4-Sağlık Mensupları Fişi                               10-Tahlil sonuç listesi
5-İhbarname                                                11-Fotoğraf 2
6-Nüfus cüzdanı Örneği    
49 Güzellik Merkezlerinde Personel
Başlayış İşlemleri 
1-Dilekçe                                                     6-Nüfus cüzdanı Örneği  3 gün
2-Mesul Müdür Beyanı                                  7-İkametgah senedi
3-Diploma veya mesleki belge                                   8-Sağlık raporu
4-Sağlık Mensupları Fişi                                9-Tahlil sonuç listesi
5-İhbarname                                                 10-Fotoğraf 2
50 Güzellik Merkezlerinde Doktor ve
Personel Ayrılış  İşlemleri 
1-Dilekçe 3 gün
2-Personel çalışma belgesi aslı
3-İhbarname
51 Güzellik Merkezlerinde Kapanış  İşlemleri  1-Dilekçe                                                     3-Personel çalışma belgesi aslı 3 gün
2-Uygunluk belgesi aslı                                 4-Kapanış tutanağı
 
ACİL VE AFETLERDE SAĞLIK HİMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO HİZMETİN ADI  BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER  HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ)
1 Özel Ambulans Servislerinin Ruhsatlandırılması 1-Dilekçe                      
2-Adres ve iletişim bilgileri
3-1/100 Ölçekli plan
4-İş yeri açma belgesi
5-Tıbbi atık sözleşmesi
6-Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan personelin maaş kesinti belgesi
7-Mesul Müdürle yapılan Sözleşme
8-Diploma
9-Nüfus Cüzdanı örneği
10-İkametgah
11-2 Fotoğraf
12- Hekim veya sağlık personelinin dilekçeleri
13-Diploma veya mezuniyet belgesi
14-Onaylı Nüfus Cüzdanı örneği
15-Şöförün ehliyet fotokopisi
16-İlk yardım eğitim sertifikası
17-Yönetmeliğin Ek-1 / 2/ 3 /4 'te olması zorunlu cihazlar
18-İlaç ve malzemelerin nitelik ve miktarlarını gösteren onaylı nüshası
19-Trafik tescil belgesi
20-Faaliyet gösterecekleri gün ve saati bildirir dilekçe
21-Yangına karşı tedbir alındığına dair belge
22-İstasyonların bekleme yerleri kendilerine ait değilse ilgili kuruluş ile yapılan sözleşme ya da izin belgesi
15 GÜN
2 Özel Ambulansların Ruhsatlandırılması 1-Dilekçe
2-Yönetmeliğin Ek-1/2/3/4'te belirtilen askeri tıbbi cihaz araç gereç, malzeme ve ilaçların nietelik ve miktarlarını gösteren onaylı liste
3-Taşıta ait trafik tescil belgesi
15 GÜN
3 İlk Yardım Eğitim Merkezlerinin Uygunluk Belgeleri 1-Dilekçe
2-Ticaret Sicil Gazetesi
3-Tüzük veya ana sözleşme
4-Mesul Müdürün nüfus cüzdanı örneği
5-Sertifikalar
6-Eğitimcilerin maaş kesinti belgeleri
7-Kroki
8-Araç gereç ve malzeme listesi
9-Onaylı eğitim müfredatı
10-Yangına karşı tedbir alındığına dair belge
15 GÜN
       
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BİRİMİ HİZMET STANDARTI  TABLOSU
SIRA NO HİZMETİN ADI  BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER  HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ)
1 Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği
Açılış İşlemleri
1-Başvuru dilekçesi, 3 Gün
2-Mesul Müdüre Ait Dilekçe
3-Kira Kontratı  veya Tapu Örneği
4-Yangın raporu
5-Şirket İse Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter  onaylı örneği,
6-Şirket Ortaklarına Ait Diploma 
7-Vergi Levhası
8-Taahütname (Bünyesinde Dişle ilgili Laboratuvar varsa)
9-Tabela Uygunluk Belgesi
10-Araç Gereç Listesi (Yönetmenlik Ek-4 de göre )
11-Acil İlaç Listesi
12-Mesul Müdürlük Sözleşmesi
13-Kroki 1/100 Ölçekli
14-Röntgen Cihazı Lisans Belgesi
15-Faturalar
16-Tıbbi Atık Sözleşmesi
17-Denetim Raporu
2 Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği   
Mesul Müdür Başlayış İşlemleri
1-Dilekçe                                                                   6-İhbarname  2 GÜN
2-Diploma                                                                  7-Diş Hekimleri Oda Kayıt Belgesi
3-Nüfus cüzdan örneği,                                               8-Fotoğraf Vesikalık 2 Adet
4-İkametgah Senedi                                                   9-SDE Sertifikası Varsa
5-Sağlık Mensupları Fişi Fotoğraflı
3 Özel Ağız ve Diş  Sağlığı Polikliniği
 Mesul Müdür Ayrılış İşlemleri
1-Dilekçe 2 GÜN
2-Mesul müdürlük belgesi aslı
3-İhbarname
4 Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği
Diş Hekimi Başlayış İşlemleri
1-Dilekçe                                                                  6-İhbarname  2 GÜN
2-Diploma                                                                 7-Diş Hekimleri Oda Kayıt Belgesi
3-Nüfus cüzdan örneği,                                              8-Fotoğraf Vesikalık 2 Adet
4-İkametgah Senedi                                                   9-SDE Sertifikası Varsa
5-Sağlık Mensupları Fişi Fotoğraflı 
5 Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği
Diş Hekimi Ayrılış İşlemleri
1-Dilekçe (Doktara ait)                                               3-Personel Çalışma Belgesi Aslı 1 GÜN
2-Mesul Müdüre Ait Dilekçe                                       4-İhbarname
6 Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği
Şirket Değişikliği İşlemleri
1-Dilekçe                                                                 5-İsim Değişikliğinde Ortaklar Kararı 2 GÜN
2-Uygunluk Belgesi Aslı                                            6-Vergi Levhası
3-Ticaret Sicil Gazetesi                                             7-Tabela Uygunluk Belgesi
4-Ortaklara ait Diploma
7 Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği
 Mesul Müdür Değişikliği İşlemleri
1-Dilekçe                                                                6-Sağlık Mensupları Fişi Fotoğraflı 2 GÜN
2-Diploma                                                               7-İhbarname 
3-Nüfus cüzdan örneği,                                            8-Diş Hekimleri Oda Kayıt Belgesi
4-İkametgah Senedi                                                9-Fotoğraf Vesikalık 2 Adet
5-Mesul Müdürlük Sözleşmesi                                 10-SDE Sertifikası Varsa
8 Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği
 İsim Değişikliği İşlemleri
1-Mesul Müdüre ait Dilekçe                                     5-Şirket İse Ortaklar Kararı Değil ise Vergi Levhası  3 Gün
2-Diş Hekimine ait Dilekçe                                      6-Tabela Uygunluk Belgesi 
3-Uygunluk Belgesi Aslı                                          7-Diş Hekimleri Oda Kayıt Belges
4-Personel Çalışma Belgesi Aslı                              8-Fotoğraf Vesikalık 2 Adet
9 Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği
Kapanış İşlemleri
1-Dilekçe                                                               4-Personel Çalışma Belgesi Aslı 3 Gün
2-Uygunluk Belgesi Aslı                                          5-İhbarname
3-Mesul Müdürlük Belgesi Aslı                                6-Tutanak (Kapanış için)
10 Özel Ağız Diş Sağlığı Muayenehane
Açılış  İşlemleri
1-Dilekçe                                                              11-Kroki 1/100 Ölçekli 3 Gün
2-Diploma                                                             12-Röntgen Cihazi Lisans İzin Belgesi
3-Nüfus cüzdan örneği,                                           13-Faturalar
4-İkametgah Senedi                                               14-Araç Gereç Listesi (Yönetmenlik Ek-4 de göre )
5-Sağlık Mensupları Fişi Fotoğraflı                           15-Acil İlaç Listesi
6-İhbarname                                                          16-Tıbbi Atık Sözleşmesi
7-Kira Kontratı  veya Tapu Örneği                            17-SDE Sertifikası varsa
8-Vergi Levhası Noter Onaylı                                   18-Fotoğraf Vesikalık 2 Adet
9-Tabela Uygunluk Belgesi                                      19-Taahütname (Bünyesinde Diş Laboratuvarı varsa)
10-Diş Hekimleri Oda Kayıt Belgesi                         20-Denetim Raporu
11 Özel Ağız Diş Sağlığı  Muayenehanesi 
Kapanış İşlemleri
1-Dilekçe                                                              3-İhbarname 2 GÜN
2-Uygunluk Belgesi Aslı                                         4-Tutanak
12 Özel Diş Protez Laboratuvarı
Ruhsatlandırma  İşlemleri
1-Dilekçe Mesul Müdüre ait 3 Gün
2-Diploma
3-Nüfus cüzdan örneği,
4-İkametgah Senedi
5-Meslek Odası Kayıt Belgesi
6-Kroki 1/100 Ölçekli
7-Yangın Raporu
8-Sağlık Raporu
9-Araç Gereç Listesi (Yönetmenlik Ek-4 de göre )
10-Fotoğraf Vesikalık 4 Adet
11-Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara ait İşe Giriş /Periyodik Muayene Formu
12-Akciger Grafisi (Büyük Boy)
13-Sağlık Mensupları Fişi
14-İhbarname
15-Şirket İse Ticaret Sicil Gazetesi (Sahipleri Doktor veya Diş Protez Teknisyeni Olacak)
13 Özel Diş Protez Laboratuvarı Diş
Protez Teknisyeni Başlayış İşlemleri
1-Dilekçe                                      1 GÜN
2-Mesul Müdüre Ait Dilekçe               
3-Meslek Belgesi
4-Nüfus cüzdan örneği,
5-İkametgah Senedi
6-Sağlık Mensupları Fişi Fotoğraflı
7-Sağlık Raporu
8-Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara ait İşe Giriş /Periyodik Muayene Formu
9-Akciger Grafisi (Büyük Boy)
10-İhbarname 
11-Fotoğraf Vesikalık 2 Adet
14 Özel Diş Protez Laboratuvarı Diş Protez
Teknisyeni Ayrılış İşlemleri
1-Dilekçe                                                                             3-Personel Çalışma Belgesi Aslı 1 GÜN
2-Mesul Müdüre Ait Dilekçe                                                   4-İhbarname
15 Özel Diş Protez Laboratuvarı
Kapanış  İşlemleri
1-Dilekçe                                                                              4-İhbarname 2 GÜN
2-Diş Protez Laboratuvarı Ruhsatnamesi Aslı                           5-Tutanak 
3-Personel Çalışma Belgesi Aslı
 
ECZACILIK BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 Eczanelerle ilgili vatandaş şikayetlerine dair işlemler Şikâyet sahibinin dilekçe ile başvurusu 30 GÜN
2 Yeni Eczane Açılış işlemleri  1-Dilekçe 15 GÜN
2-Matbu Form (Eksiksiz doldurulmuş ve kayıtlı olduğu muhtarlıktan tasdik edilmiş)
3-Diploma Örneği (Aslı Gibidir kaşesi basılarak Grup Başkanlığında onaylanır)
4-El yazısı ile yazılmış tarih ve imxa bulunan özgeçmiş
5-En son çalıştığı yerden ayrılış belgesi
6-Göz raporu
7- Sağlık Raporu
8- Savcılık Belgesi
9-İkametgah senedi
10-Bayanlar için Evlilik cüzdanı noter tasdikli sureti, boşanan eczacılar için karar fotokopisi
11-2 adet vesikalık fotoğraf
12-Sağlık Grup Başkanlığından alınan eczane yeri ile ilgili uygunluk raporu
13-Eczane yerine ait kroki vaziyet planı
14-Bölge temsilcisi raporu
15-Kira kontratının aslı veya noter tasdikli sureti
3 Özel Hastane Bünyesinde Eczane Açılış işlemleri 1-Dilekçe 15 GÜN
2-Matbu Form (Eksiksiz doldurulmuş ve kayıtlı olduğu muhtarlıktan tasdik edilmiş)
3-Diploma Örneği (Aslı Gibidir kaşesi basılarak Grup Başkanlığında onaylanır)
4-El yazısı ile yazılmış tarih ve imza bulunan özgeçmiş
5-En son çalıştığı yerden ayrılış belgesi
6-Göz raporu
7- Sağlık Raporu
8- Savcılık Belgesi
9-İkametgah senedi
10-Bayanlar için Evlilik cüzdanı noter tasdikli sureti, boşanan eczacılar için karar fotokopisi
11-2 adet vesikalık fotoğraf
12-Sağlık Grup Başkanlığından alınan eczane yeri ile ilgili uygunluk raporu
13-Eczane yerine ait kroki vaziyet ve kat planı
14-Bölge temsilcisi raporu
15-Hastane Ruhsatı Fotokopisi
4 İlçe içinde eczane nakil işlemleri 1-Dilekçe 15 GÜN
2-Matbu Form (Eksiksiz doldurulmuş ve kayıtlı olduğu muhtarlıktan tasdik edilmiş)
3-Diploma Örneği (Aslı Gibidir kaşesi basılarak Grup Başkanlığında onaylanır)
4-Göz raporu
5- Sağlık Raporu
6- Savcılık Belgesi
7-İkametgah senedi
8-Bayanlar için Evlilik cüzdanı noter tasdikli sureti, boşanan eczacılar için karar fotokopisi
9-2 adet vesikalık fotoğraf
10-Sağlık Grup Başkanlığından alınan eczane yeri ile ilgili uygunluk raporu
11-Eczane yerine ait kroki vaziyet planı
12-Bölge temsilcisi raporu
13-Ruhsatname aslı
14- Kira kontratının aslı veya noter tasdikli sureti 
5 Eczane Devir işlemleri 1-Dilekçe                                                                                                                                               15 GÜN
2-Matbu Form (Eksiksiz doldurulmuş ve kayıtlı olduğu  muhtarlıktan tasdik edilmiş)
3-Diploma Örneği (Aslı Gibidir kaşesi basılarak  İlçe Sağlık Müdürlüğünde  onaylanır)
4-El yazısı ile yazılmış tarih ve imza bulunan özgeçmiş       
5-En son çalıştığı yerden ayrılış belgesi                                                                                         
6-Göz raporu                                                                                                                                       
7- Sağlık Raporu                                                                                                                                 
8- Savcılık Belgesi                                                                                                                              
9-İkametgah senedi                                                                                                                            
10-Bayanlar için Evlilik cüzdanı noter tasdikli sureti, boşanan eczacılar için karar fotokopisi
11-2 adet vesikalık fotoğraf                                                                                                              
12-Sağlık Grup Başkanlığından alınan eczane  yeri ile ilgili uygunluk raporu
13-Eczane yerine ait kroki vaziyet planı                                                                                          
14-Bölge temsilcisi raporu                                                                                                                
15-Kira kontratının aslı veya noter tasdikli sureti                                                                          
16-Noter devir sözleşmesi                                                                                                                 
17-Uyuşturucu Psikotrop İlaçlara ait tutanak                                                                                
18- Ruhsatname aslı
6 Farklı İlçeden İlçemize eczane nakil işlemleri 1-Dilekçe 15 GÜN
2-Matbu Form (Eksiksiz doldurulmuş ve kayıtlı olduğu muhtarlıktan tasdik edilmiş)
3-Diploma Örneği (Aslı Gibidir kaşesi basılarak Grup Başkanlığında onaylanır)
4-Göz raporu
5- Sağlık Raporu
6- Savcılık Belgesi
7-İkametgah senedi
8-Bayanlar için Evlilik cüzdanı noter tasdikli sureti, boşanan eczacılar için karar fotokopisi
9-2 adet vesikalık fotoğraf
10-Sağlık Grup Başkanlığından alınan eczane yeri ile ilgili uygunluk raporu
11-Eczane yerine ait kroki vaziyet planı
12-Bölge temsilcisi raporu
13-Ruhsatname aslı
14- Kira kontratının aslı veya noter tasdikli sureti 
7 İl dışından İlçemize nakil eczane işlemleri 1-Dilekçe 15 GÜN
2-Matbu Form (Eksiksiz doldurulmuş ve kayıtlı olduğu muhtarlıktan tasdik edilmiş)
3-Diploma Örneği (Aslı Gibidir kaşesi basılarak Grup Başkanlığında onaylanır)
4-Göz raporu
5- Sağlık Raporu
6- Savcılık Belgesi
7-İkametgah senedi
8-Bayanlar için Evlilik cüzdanı noter tasdikli sureti, boşanan eczacılar için karar fotokopisi
9-2 adet vesikalık fotoğraf
10-Sağlık Grup Başkanlığından alınan eczane yeri ile ilgili uygunluk raporu
11-Eczane yerine ait kroki vaziyet planı
12-Bölge temsilcisi raporu
13-Ruhsatname aslı
14- Kira kontratının aslı veya noter tasdikli sureti 
8 İlçemizden İl dışına nakil eczane işlemleri 1-Dilekçe                                                                                                                                                3 Gün
2-Ruhsatname aslı                                                                                                                              
3-Kapanış Tutanağı                                                                                                                           
4-Uyuşturucu ve psikotrop ilaçlara ait tutanak
9 Hastalık, askerlik vs. nedenlerden dolayı serbest eczanelere mesul müdür atanmasına dair işlemler  1-Dilekçe 10 Gün
2-Matbu Form (Eksiksiz doldurulmuş ve kayıtlı olduğu muhtarlıktan tasdik edilmiş)
3-Diploma Örneği (Aslı Gibidir kaşesi basılarak Grup Başkanlığında onaylanır)
4-El yazısı ile yazılmış tarih ve imxa bulunan özgeçmiş
5-En son çalıştığı yerden ayrılış belgesi
6-Göz raporu
7- Sağlık Raporu
8- Savcılık Belgesi
9-İkametgah senedi
10-Bayanlar için Evlilik cüzdanı noter tasdikli sureti, boşanan eczacılar için karar fotokopisi
11-2 adet vesikalık fotoğraf
12-Askerlik nedeniyle mesul müdür atanacak ise celp kağıdı                                                  
13-Eczacı odası kayıt belgesi       
10 Özel Hastaneler için mesul müdür değişikliğine ait işlemler 1-Dilekçe 15 GÜN
2-Matbu Form (Eksiksiz doldurulmuş ve kayıtlı olduğu muhtarlıktan tasdik edilmiş)
3-Diploma Örneği (Aslı Gibidir kaşesi basılarak Grup Başkanlığında onaylanır)
4-El yazısı ile yazılmış tarih ve imxa bulunan özgeçmiş
5-En son çalıştığı yerden ayrılış belgesi
6-Göz raporu
7- Sağlık Raporu
8- Savcılık Belgesi
9-İkametgah senedi
10-Bayanlar için Evlilik cüzdanı noter tasdikli sureti, boşanan eczacılar için karar fotokopisi
11-2 adet vesikalık fotoğraf
12-Mesul müdürlük belgesini aslı                                                                                               
13-Eczacı odası kayıt belgesi         
11 Eczane kapanış işlemleri 1-Dilekçe                                                                                                                                                20 GÜN
2-Ruhsatname aslı                                                                                                                              
3-Kapanış Tutanağı         
4-Uyuşturucu ve psikotrop ilaçlara ait tutanak                                                                             
5-Diğer ilaç ve Demirbaşların durumunu açıklar dilekçe
12 Evlilik Boşanma gibi nedenlerden dolayı eczane ruhsatnamesinde soyadı değişikliği işlemleri 1-Dilekçe                                                                                                                                            15 GÜN
2-Ruhsatname aslı                                                                                                                           
3-Evlenme nedeni ile soyadı değişikliği var ise evlilik cüzdanı noter tasdikli sureti boşanma nedeni ile değişiklik var ise ilgili mahkeme karar fotokopisi
4-Yeni soyadına göre düzenlenmiş nüfus cüzdan fotokopisi
13 Ecza Deposu açılış işlemleri MESUL MÜDÜRE AİT BELGELER                                                                                                 30 GÜN
1-Dilekçe                                                                                                                                              
2-Matbu Form (Eksiksiz doldurulmuş ve kayıtlı olduğu muhtarlıktan tasdik edilmiş)
3-Diploma Örneği (Aslı Gibidir kaşesi basılarak Grup Başkanlığında onaylanır)
4-Göz raporu
5- Sağlık Raporu
6- Savcılık Belgesi
7-İkametgah senedi
8-Bayanlar için Evlilik cüzdanı noter tasdikli sureti, boşanan eczacılar için karar fotokopisi
9-4 adet vesikalık fotoğraf
10-Türk Eczacılar birliğince onaylanmış meslekten men cezasının bulunup bulunmadığı
11-Eczacı odası kayıt belgesi                                                                                                            
12-En son çalıştığı iş yerinden ayrılış belgesi                                                                                
13-Tebellüğ belgesi                                                                                                                           
ECZA DEPOSUNA AİT BELGELER                                                                                               
1-Dilekçe                                                                                                                                              
2-Ecza deposu kurulacak yerin onaylı imar planı veya yapı kullanma izin belgesi
3-Depo yerinin ilaç ve ecza depolarında bulundurulan ürünler klavuzuna uygun olduğuna dair ilgili sağlık grup başkanlığından, ecza odası bölge temsilcisinden, ecza depocuları derneğinden onaylı rapor
4-Depo bölümlerini ve techizatını gösteren kroki                                                                          
5-Ticaret sicil gazetesinin aslı                                                                                                          
6-İtfaiye raporu                                                                                                                                   
7-Harç makbuzu                                                                                                                                 
8-Bakanlığımız Saymanlık Müdürlüğü Dekontu   
14 Ecza Deposu kapanış işlemleri 1-Dilekçe                                                                                                                                                15 GÜN
2-Ruhsatname aslı ve mesul müdürlük belgesi      
3-Kapanış Tutanağı                                                                                                                           
4-Uyuşturucu ve psikotrop ilaçlara ait tutanak                                                                             
15 Mümessil Ecza Deposu açılış işlemleri MESUL MÜDÜRE AİT BELGELER                                                                                                 30 GÜN
1-Dilekçe ,nüfus cüzdan sureti ve öz geçmiş                                                                                 
2-Diploma Örneği (Aslı Gibidir kaşesi basılarak Grup Başkanlığında onaylanır)
3-Göz raporu
4- Sağlık Raporu
5- Savcılık Belgesi
6-İkametgah senedi
7-Bayanlar için Evlilik cüzdanı noter tasdikli sureti, boşanan eczacılar için karar fotokopisi
8-2 adet vesikalık fotoğraf
9-Türk Eczacılar birliğince onaylanmış meslekten men cezasının bulunup bulunmadığı
10-Eczacı odası kayıt belgesi                                                                                                            
11-En son çalıştığı iş yerinden ayrılış belgesi                                                                                
12-Tebellüğ belgesi                                                                                                                           
ECZA DEPOSUNA AİT BELGELER                                                                                               
1-Dilekçe                                                                                                                                              
2-Ecza deposu kurulacak yerin onaylı imar planı veya yapı kullanma izin belgesi
3-Depo yerinin ilaç ve ecza depolarında bulundurulan ürünler klavuzuna uygun olduğuna dair ilgili sağlık grup başkanlığından, ecza odası bölge temsilcisinden, ecza depocuları derneğinden onaylı rapor
4-Depo bölümlerini ve techizatını gösteren kroki                                                                          
5-Ecza deposunda yürütülecek faaliyetler ve ilaç listesi                                                              
6-İtfaiye raporu                                                                                                                                   
7-Harç makbuzu                                                                                                                                 
8-Bakanlığımız Saymanlık Müdürlüğü Dekontu   
16 Mümessil Ecza Deposu Kapanış işlemleri 1-Dilekçe                                                                                                                                                20 GÜN
2-Mümessillik izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi                                                                
3-Kapanış Tutanağı                                                                                                                           
4-Uyuşturucu ve psikotrop ilaçlara ait tutanak                                                                             
17 Bitkisel drog satan aktar ve baharatçı açılış işlemleri 1- Dilekçe                                                     5-Dükkan krokisi     20 GÜN
2-İkametgah senedi                                       6-Grup başkanlığı raporu (iş yeri hakkında)     
3- nüfus cüzdan sureti                                   7-Satışını yapacağı bitkisel droglara ait liste     
4-3 adet vesikalık fotoğraf                                                                                                              
18 Bitkisel drog satan aktar ve baharatçı kapanış işlemleri 1- İzin Belgesi aslı                                                                                                                                10 GÜN
2-Dilekçe                                                                                                                                              
3-Kapanış Tutanağı
       
HASTA HAKLARI İL KORDİNATÖRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 Hasta Hakları ile ilgi Başvurular (Şikayet, Eleştiri,Talep vb.) Sağlık Bakanlığı web sayfasında başvuru ya da Hasta Hakları Birimlerinde doldurulan başvuru formları, dilekçe veya e-posta ile yapılan başvurular. 30 GÜN
 
PERSONEL BİRİMİ  HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 İl Dışı Sevk İşlemlerine Dair İşlemler:  Hastanın  dilekçe ile başvurusu 1gün
2 İlimiz dışında görev yapmakta olup, senelik izin, mazeret izni, sıhhi izin, eğitim kongre, görev, atama-nakil mehil müddeti gibi çeşitli nedenlerden dolayı ilimizde bulunan sağlık Kurum ve kuruluşlarında görevli Sağlık,Genel İdare, teknik Hizmetler sınıfı ve diğer tüm personelin hastalanmaları halinde, masraflarının kendi kurumlarınca karşılanacağından,Devlet Memurları Tedavi yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği ,9/A Maddesi uyarınca hasta sevk kağıtlarının ,ilgilinin bulunduğu ilçenin kaymakamlığından havale edilmek kaydıyla ,o yerdeki İlçe Sağlık Müdürlüğü'nce  düzenlenmesi. Hastanın başvuru sırasında istenecek belgeler şunlardır:
1) Dilekçe (Kaymakamlık makamından havaleli)
2) İzin  belgesi
3) Kimlik Fotokopisi.
4)
Geçici görevli ise; görev belgesi
5) Sağlık karnesi fotokopisi       
1 gün
3 A-postil İşlemleri 1-Rapor
2-Nüfus cüzdanı
1 gün
       
“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müraacat yerine ya da ikinci müraacat yerine başvurunuz.”