T.C.
SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI
İlçe Nüfus Müdürlüğü
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
HİZMETİN ADI
HİZMETİN DAYANAĞI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
1
Doğum İşlemleri (Nüfusa İlk Kayıt)
1. 5490 say. Sayılı NHK’nun 15 inci maddesi
2. NHK’nun Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 24 ve 26/1 maddeleri.
Not: Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, doğumdan itibaren Türkiye'de otuz gün içinde nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise atmış gün içinde dış temsilciliğe bildirilmesi zorunludur.
1- Var ise Doğum Raporu, doğum raporu ibraz edilemiyorsa anne veya babanın beyanı.
2- Evlilik öncesi doğan çocuklarda anne baba tarafından birlikte müracaatı zorunludur.
(GÖREVLİ MEMURLA GÖRÜŞÜLMEYE BAŞLANDIKTAN İTİBAREN)
3-5 dakika
2
Saklı Nüfus İşlemleri
5490 say. NHK’nun 11 inci maddesi ve NHK’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 35 inci maddesi
1- 5 adet fotoğraf
2- Saklı Nüfus İlmühaberi, Dilekçe ve Beyan Formu (Vat.24)
2. Maddede istenilen belgeler vatandaşın şahsen müracaatı sırasında Nüfus Müdürlüğü tarafından tanzim edilmektedir.
İlk Müracaat işlemi 10 dakika,  ilave olarak tahkikatın sonuçlanma süresi.
3
Evlenme
Evlendirme Yönetmeliğinin 20. Maddesi
1) İki örnek olarak düzenlenen evlenme beyannamesi.
2) Nüfus cüzdanının aslı.
3) Evlenme işlemlerine mahsus sağlık kurumlardan alınacak sağlık raporu
4) Rıza belgesi.(17 yaşından büyük 18 yaşından küçükler için)
5) 5 Adet vesikalık fotoğraf.
6) Eşlerden birinin yabancı uyruklu olması halinde kendi ülkesi yerel makamlarınca veya ülkemizdeki temsilciliklerince düzenlenerek ve usulüne göre tasdik ve tercüme edilmiş evlenmesinde engel olmadığını belirtir Evlenme Ehliyet Belgesi
Evlendirme memurluğunun iş yoğunluğuna göre evlendirme memurluğunca evlenme tarihi belirlenmektedir.
4
Ölüm
5490 Say. NHK’nun 31,32,33 maddeleri.
NHK’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 65 den 78 e kadar olan maddeleri
1-Ölümü tespit eden kurum tarafından düzenlenerek Nüfus Müdürlüğüne gönderilen 2 nüsha Mernis Ölüm Bildirimi
2-Bildirim sırasında herhangi bir belge verilemediği takdirde; ölünün yakınlarının ve ölüm olayını bilenlerin kimlikleri ile yerleşim yeri adresleri tespit edilir. Belgeler bir yazı ekinde kolluk makamlarına mülkî idare amirliği aracılığı ile gönderiler
1-4-6 dakika
2-Müracaat işlemi 10 dakika,  ilave olarak tahkikatın sonuçlanma süresi.
5
Boşanma
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 170. maddesi    5490 say. NHK’nun 27. maddesi
1-Mahkeme Kararı
4-6 dakika
6
Kayıt Düzeltme
5490 Say. NHK’nun 35 ve 36.maddeleri.4721 Sayılı Türk Medeni kanununun 27 ve 40.maddeleri
1-Mahkeme Kararı
4-6 dakika
7
Gaiplik / Gaipliğin Feshi
5490 Say. NHK’nun 34 maddesi.
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 29 ve 32 inci maddeleri
1-Mahkeme Kararı
4-6 dakika
8
Vasiyetname Bildirimi / İptali
4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 532.maddesi.
Noter veya dış temsilciliklerimizce düzenlenen vasiyetname bildirimi, iptali ve mirastan feragate ilişkin belge, ilgililerin yerleşim yeri veya nüfus kayıtlarının bulunduğu nüfus müdürlüklerine gönderilir.
4-6 dakika
9
Evlat Edinme / Evlat Edinmenin İptali
5490 Say. NHK’nun 29 ve 30.maddeleri
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 305 ile 320 arası maddeleri
1-Mahkeme Kararı
4-6 dakika
10
Tanıma / Tanımanın İptali
4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 282.Maddesi
5940 Say. NHK’nunun 28.maddesi
1-Tanıma; babanın, nüfus memuruna, mahkemeye, notere veya konsolosluğa yazılı başvurarak düzenlenen resmî senette ya da vasiyetnamede belirtilen çocuğun kendisinden olduğunu beyan etmesidir.
2- Babanı beyanı, varsa Doğum Raporu annenin nüfusa kayıtlı olduğu yeri gösterir belge
6-10 dakika
11
Babalığa Hüküm
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 301. maddesi
1-Mahkeme kararı
4-6 dakika
12
Soy bağının Reddi
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 286. maddesi
1-Mahkeme kararı
4-6 dakika
13
Kızlık Soyadını Kullanma Talebi
NHK’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 79,80 ve  81. maddeleri
NHK’nun Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 55.maddesi
1-Dilekçe
4-6 dakika
 
14
Nüfus Kaydının İptali
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 187. maddesi
5490 say. NHK’nun  40. maddesi
1-Mahkeme Kararı
4-6 dakika
 
15
Kayıt Taşıma/Kayıt Birleştirme
NHK’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 98. maddesi
5490 say. NHK’nun Geçici 5. maddesi
1- Dilekçe veya  Mahkeme kararı
4-6 dakika
16
Din Değişikliğine İlişkin İşlemler
NHK’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 49-67 ve 86. maddeleri
5490 say. NHK’nun    35/2. maddesi
1-Dilekçe
4-6 dakika
17
Veli / Vasi Bildirimi / İptali
NHK’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 166. maddesi
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 404.maddesi   / 470, 471, 472, 473, 474, 475 ve 476.  maddeleri
1-Mahkeme kararı
4-6 dakika
18
T.C.K.K.
5490 Say. NHK’nun 41 ve 42. Maddeleri
NHK’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 128 – 131 Maddeleri
ekimlik.nvi.gov.tr internet adresinden alınacak randevu ile
 
1- 01/06/2000 tarihinden önce düzenlenen nüfus cüzdanlarının yenilenmesine ilişkin müracaat sırasında Nüfus cüzdanı, son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf ile birlikte kimliğini ispat eden resmi kimlik belgesi* ibraz edilmesi halinde nüfus cüzdanı talep belgesi aranmaz.
15-20  dakika
19
Uluslararası Aile Cüzdanı
NHK’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 128.’inci Maddesi
1-İbraz edilen nüfus cüzdanlarının dış müdahale nedeni ile doğruluğu konusunda tereddüde düşülmesi halinde Yerleşim yeri muhtarlığından Aile Cüzdanı Talep Belgesi talep edilir.
2-Fotoğraf. (2 şer adet  fotoğraf son 6 ay içerisinde çekilmiş)  
15  dakika
20
Değerli Kağıtlar
5490 Sayılı NHK Uygulanmasına İlişkin Kanunun 117’nci Maddesi
*Uluslar Arası Aile Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport  Memur Cüzdanı, Avukat Kimlik Kartı, Basın Kartı, Yabancılara Mahsus İkamet Teskeresi, Yabancı Kimlik Kartı veya Pasaport ibraz edilen belgelerin kişinin kimliğinin tespitine yardımcı olacak nitelikte olmalıdır.
** (1) Nüfus ve uluslararası aile cüzdanlarının satış bedeli, 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanununa göre Maliye Bakanlığınca belirlenir. Doğum bildirimlerinin kanunî süresi içerisinde yapılması halinde düzenlenen nüfus cüzdanlarından değerli kâğıt bedeli alınmaz.
 
 
(2) Nüfus ve uluslararası aile cüzdanlarının 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu hükümlerine göre mal saymanlıklarından alınıp satılan değerli kâğıt olması ve makbuz yerine geçmesi nedeniyle alınan bedel karşılığında herhangi bir makbuz verilmez. Değerli kâğıt bedeli olarak alınan nüfus ve uluslararası aile cüzdanlarının bedelleri nüfus müdürlüklerinde cüzdan servislerine yakın ve görülebilecek yerlere asılır.
 
21
İdari Para Cezaları
5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 68.’nci Maddesi
Nüfus Cüzdanını ve Uluslararası Aile Cüzdanını kaybedenlere, Doğum olaylarını yurt içinde 30 gün içerisinde bildirmeyenlere, Adres değişikliğini Nüfus Müdürlüğüne 20 iş günü içerisinde bildirmeyenlere, Gerçeğe aykırı adres beyanında bulunan veya yanında oturmadığı halde bir başkasının adresinde ikamet ettiğini beyan edenlere kanunda belirtilen tutarlarda para cezaları uygulanır.
3 dakika
22
Nüfus Kayıt Örneği
5490 say. NHK’nun  43 üncü maddesi
Nüfus Kayıt Örnekleri; kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesi ibraz edenlere verilir.
1- Nüfus cüzdanı
1  dakika
23
Çok Dilli Belgeler Formül A, B, C
Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu ve Sözleşmeleri 
(16 No’lu sözleşme)
1-Nüfus Cüzdanı
2-Dilekçe (Şahsen müracaat da gerek yok)
3-Vekâletname ( Şahsen müracaatlarda gerek yok)
 
3 dakika
24
Uluslar Arası Evlenme Ehliyet Belgesi
Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu Sözleşmeleri
(20 No’lu sözleşme)
1-Nüfus Cüzdanı
2-Yabancı vatandaşa ait kimlik belgesi, doğum belgesi  ile daha önce evlenmiş olup da evlenmesi sona erenlerin bu durumlarını gösterir tasdik ve tercüme edilmiş medeni hal belgeleri
3 dakika
25
Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi
5490 Say. NHK’nun 52/4 Maddesi
1-Nüfus Cüzdanı, Pasaport, Ehliyet, Evlenme Cüzdanı.
(Bu belgelerden birinin ibrazı yeterlidir)
Aynı konutu paylaşan reşit kişiler birbirinin Yerleşim yeri ve diğer adres belgesini alabilirler. Aksi durumda akrabalık durumları ne olursa olsun, birinin yerleşim yeri ve diğer adres belgesini bir başkası alamaz.
1 dakika
26
Adres Beyanı
-Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği
-Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi
-4721 Sy. Türk Medeni Kanununun 21. Maddesi
1-Nüfus Cüzdanı, Pasaport, Ehliyet, Evlenme Cüzdanı
(Bu belgelerden birinin ibrazı yeterlidir.)
2-Beyan edilen adresin UAVT’ de dolu olması halinde beyan edilen adreste oturulduğunu belgeleyen elektrik, su, doğalgaz, faturası, noterden tasdikli kira kontratı ibrazı gereklidir.
3-Beyan edilen adresin UAVT’ de boş olması halinde adrese herhangi bir belge aranmaz.
4-Adres değişikliklerini 20 iş günü içinde bildirilmesi zorunludur. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan kişilere idari yaptırım kararı uygulanır ve adresi silinir. Velayet altındaki küçüğün yerleşim yeri adresi ana ve babanın yerleşim yeri adresidir. 
5-Eşlerden birinin adresinin farklı olması durumunda kaydı yapılacak yerdeki kişinin muvafakatinin alınması gerekir.
6- 18 yaşından küçük çocukların oturma yeri anne ve babasının yerleşim yeridir. Velâyet altında bulunan çocuğun yerleşim yeri, ana ve babasının; ana ve babanın ortak yerleşim yeri yoksa velayetin/vesayetin kendisine bırakıldığı kişinin yerleşim yeridir.
7- Noterce düzenlenen adres bildirimine ilişkin özel temsil yetkisini belirten belgeyi ibraz edenler; temsil ettikleri kişinin, yerleşim yeri aynı olan eşinin ve ergin olmayan çocuklarının yerleşim yeri ve diğer adresi ile ilgili bildirimde bulunabilirler (AKS Yönetmeliği13. Md.3.bendi, AKS Uyg. Yönergesi 18. Md.5.bendi).
10 dakika
27 Umuma Mahsus Pasaport 5682 Sayılı Kanun
 
ekimlik.nvi.gov.tr internet adresinden alınacak randevu ile
 
1-T.C. Kimlik Kartı veya Geçici Kimlik Belgesi
2-Biyometrik Fotoğraf (5x6 cm) 1 Adet
3-Öğrenci Belgesi (Harçsız Umuma Mahsus Pasaport Taleplerinde) 25 Yaşını doldurmamış öğrenciler (Islak İmzalı ve Mühürlü Öğrenci Belgesi getirecek ve sadece Defter Bedeli  yatırarak Harçsız Pasaport alabilecektir.
4-Daha önce alınmış, iptal işlemi uygulanmamış geçerli/geçersiz pasaportlar.
5-Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için Veli, Vasi veya Kayyum Kararı ve Muvafakat belgesi.
18 Yaşından Küçükler Anne ve Babaları ile birlikte başvuru yapabilecektir.
6-Umuma Mahsus Pasaportlar için harç bedeli ödendi makbuzu.
7-Değerli Kağıtlar bedeli ödendi makbuzu.
 
15-20  dakika
28 Sürücü Belgesi 2918 Sayılı Kanun
 
ekimlik.nvi.gov.tr internet adresinden alınacak randevu ile
 
İlk Kez alanlar İçin:
1-T.C. Kimlik Kartı
2-Sürücü Sertifikası
3-Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi
4-Sürücü Sağlık Raporu
5-Polis Güçlendirme Vakfı payı ödendi makbuzu.
6-Sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedeli ödendi makbuzu.
7-Biyometrik fotoğraf (5x6 cm) 1 adet.
8-Kan grubunu belirtir belge veya sözlü/yazılı beyan.
Kayıp/Çalıntı ve Yenileme nedeniyle alanlar için:
1-T.C. Kimlik Kartı
2-Kayıp/Çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi
3-Sürücü Sağlık Raporu
4-Biyometrik fotoğraf (5x6 cm) 1 adet.
5-Polis Güçlendirme Vakfı payı ödendi makbuzu.
6-Sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedeli ödendi makbuzu.
7-Kan grubunu belirtir belge veya sözlü/yazılı beyan.
 
15-20  dakika
NOT: Belirtilen süreler, işleme görevli tarafından başlanılmasından itibaren başlar.
Yukarıda istenilen belgeler dışında işlem çeşidine göre yukarıda belirtilemeyen belgeler gerekli hallerde talep edilebilir.
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine gerekirse sonra da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri:
İkinci Müracaat Yeri:
Adı-Soyadı
Unvanı
Adresi
Tel
Faks
e-posta
: Fatma TOPÇU
: Nüfus Müdürü
: Nüfus Müdürlüğü Abdurrahmangazi Mah. Emir Cad. No:4 Sultanbeyli/İSTANBUL
: 0.216.398 8759
: 0.216.398 9495
: sultanbeyli34@nvi.gov.tr
Adı-Soyadı
Unvanı
Adresi
Tel
Faks
e-posta
: Metin KUBİLAY
: Sultanbeyli Kaymakamı
: Kaymakamlık Abdurrahmangazi Mah. Emir Cad. No:4  Sultanbeyli/İSTANBUL
: 0.216.398 7666
: 0.216.496 1631
: sultanbeyli@istanbul.gov.tr