Lokal - Dernek

DERNEK KURULUŞU İÇİN İSTENEN BELGELER:

 

1-Dernek Tüzüğü ( 3 adet asıl ve bütün sayfaları tüm kurucular tarafından imzalı ).


2-Bilgisayar veya daktilo ortamında doldurulmuş Kuruluş bildirimi ( 2 adet asıl, karşıları kurucular tarafından imzalı, TC kimlik numarası düzgün, okunaklı ve yerleşim yeri açık ikamet adresi olacak (ek 2 formu) Ana sayfa formlar bölümünde bulabilirsiniz).


3-Yazışma ve tebligatı almaya yetkili en az 3 kişinin adı, soyadı, telefon numarası (sabit numara ve mobil telefon) yerleşim yerlerini belirten imzalı liste. (1 Adet).

 

4-Dernek Merkezinin tapuda mesken olarak (arsa, tarla, arazi, apartman vs.) gösterilen yerlerde açılması durumunda, kat malikleri kurulunun oybirliği ile alacağı karar örneği (1 adet), (kira kontratı 2 adet) ve tapu fotokopisi (1 adet)Veya, Dernek merkezinin açılacağı yer tapuda iş yeri geçiyorsa kira kontratı (2 adet), tapu örneği (1 adet).

 

5-Bu belgelerin dosyalanması için 2 adet yarım kapaklı dosya 1 adet büyük klasör.

 

6-Dernek kurucuları arasında tüzel kişilerin bulunması halinde bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi.

 

7-Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde bu tüzel kişilerin derneklere kurucu olabilmesine dair İçişleri Bakanlığınca izin verildiğini belirten dernek kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyan.

 

8-Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa bunların Türkiye`de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösteren belgelerin fotokopileri.

 

İlgili evraklar kuruculardan biri tarafından İstanbul / İl Dernekler Müdürlüğü'ne getirilecektir.

Ayrıntılı Bilgi için tıklayınız: http://www.istanbuldernekler.gov.tr/

 

İLETİŞİM: İSTANBUL İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bankalar Caddesi No: 14 Karaköy 
Beyoğlu - İSTANBUL

Telefon  : +90 212 243 44 66 
             : +90 212 243 80 45 - 46 
             : +90 212 292 23 97 - 98 
Faks      : +90 212 243 44 67 
e-posta  : dernekler@istanbuldernekler.gov.tr

 

LOKAL KURULUŞU İÇİN İSTENİLEN BİLGİLER:

 1-      Kaymakamlık Makamı'na dilekçe

 2-      Yönetim Kurulu Kararı

 3-      Noterden Kira Kontratı

 4-      Yerin Tapu Fotokopisi (Noterden tasdikli)

 5-      Yerin İskan Fotokopisi (Noterden tasdikli)

 6-      Binada oturanların muvafakat nameleri (Noterden tasdikli)

NOT: Lokal müracaatı yapan dernek tüzüğünde, Lokal Açabilir Hükmü bulunması şarttır.

2911 SAYILI KANUNA GÖRE TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ İÇİN:

01- Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa göre, medeni hakların kullanma ehliyetine sahip 21 yaşını doldurmuş en az yedi kişilik düzenleme kurulu tarafından düzenlenir. Bu kurul kendi aralarından bir başkan seçer. Kurulun üyeleri arasındaki görev bölümü başkan tarafından tespit edilir ve bildirimde belirtilir.

02- Toplantı yapılabilmesi için, toplantının yapılmasından 48 saat önce ve çalışma saatleri içinde, düzenleme kurulu başkan ve üyelerinin tamamının imzalayacağı bir bildirimin mahallin en büyük mülki amirliğine verilmesi zorunludur.

03- Bu bildirimde toplantının amacı, yapılacağı yer, başlayış ve bitiş saatleri ile düzenleme kurulu başkan ve üyelerinin ;
a) Açık kimlikleri,
b) Meslekleri,
c) İkametgâhları,
d) Çalıştıkları iş yerlerinin adreslerinin belirmesi,
e) Nüfus cüzdan örneği,
f) Adli sicil kaydı,
g) Toplantı yerinde en az altı aydan bu yana sürekli ikamet ettiğine dair ikametgâh belgesi,
h) Medeni haklarını kullanmaya ehil olduklarına dair şahsi beyan belgesi,
(Yabancı uyruklular için İçişleri Bakanlığı`ndan alınan izin belgesinin eklenmesi şarttır.)

04.Valilik ve Kaymakamlıkça, her toplantı ve gösteri yürüyüşü başlamasından en az 48 saat önce bir hükümet komiseri görevlendirilir.

TİYATRO, KONSER DÜZENLEYECEKLERDEN İSTENEN GEREKLİ BELGELER

          2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Ek Madde-1 gereği, mahallin en büyük Mülki Amirine en az 48 saat önceden müracaat sureti ile oyun ve temsil verebilir veya çeşitli şekillerde gösteri düzenleyebilir. Dilekçe ile yapılacak müracaatta oyun, temsil veya gösteriye katılan yönetici ve diğer kişilerin kimlik, ikametgâh ve tabiiyetleri belirtilir. Ayrıca, salon sözleşmesi de istenilir.